Kategoriler
Gitarlar
Vurmalılar
1. AMAÇ EZGİCAN MÜZİK olarak; üyelerimiz, müşterilerimiz, ziyaretçilerimiz, tedarikçilerimiz ve çalışanlarımız dahil olmak üzere gerçek kişilerin kişisel verilerinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasası , insan haklarına ilişkin ülkemizin tarafı olduğu Uluslararası Sözleşmeler ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) başta olmak üzere ilgili mevzuata uygun olarak işlenmesi ile verisi işlenen ilgili kişilerin haklarını etkin şekilde kullanılmasının sağlanması önceliğimizdir.Bu nedenle, sayılanlarla sınırlı olmamak üzere; çalışanlarımızın, tedarikçilerimizin, müşterilerimizin, ziyaretçilerimizin, üyelerimizin, mağazalarımız, internet sitemizi ve mobil uygulamalarımızı ziyaret eden kullanıcılarımızın, kısacası faaliyetlerimiz sırasında edindiğimiz  bütün kişisel verilere ilişkin verinin işlenmesi, saklanması, aktarılmasına ilişkin işlemleri EZGİCAN MÜZİK Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasına (“Politika”) göre gerçekleştirmekteyiz.Kişisel verilerin korunması ve kişisel verileri toplanan gerçek kişilerin temel hak ve hürriyetlerinin gözetilmesi kişisel verilerin işlenmesine ilişkin politikamızın temel prensibidir. Bu nedenle kişisel verilerin işlendiği tüm faaliyetlerimizi, özel hayatın gizliliğinin korunması, şahsi bilgilerin gizliliği, haberleşmenin gizliliği, düşünce ve inanç özgürlüğü, etkili kanun yollarını kullanma haklarını gözeterek sürdürmekteyiz.Kişisel verilerin korunması maksadı ile ilgili verinin niteliğinin gerektirdiği tüm idari ve teknik koruma tedbirlerini, mevzuat ve güncel teknolojiye uygun şekilde almaktayız.İşbu Politika, ticari, tanıtım-pazarlama veya sosyal sorumluluk ve benzeri faaliyetlerimiz sırasında paylaşılan kişisel verilerin KVKK'da anılan ilkeler çerçevesinde işlenmesi, saklanması, aktarılması ve silinmesi ya da anonim hale getirilmesine dair izlediğimiz yöntemleri açıklamaktadır.2. KAPSAMZiyaretçilerimiz, iş bağlantılarımız, iş ortaklarımız, çalışanlarımız, tedarikçilerimiz, üyelerimiz, üçüncü kişiler de dahil olmak üzere Şirket tarafından işlenen tüm kişisel veriler bu Politika'nın kapsamındadır.Politikamız, Şirket'in sahibi olduğu ya da Şirket tarafından yönetilen, tüm kişisel verilerin işlenmesine yönelik faaliyetlerde uygulanmakta olup KVKK ve kişisel verilere ilişkin ilgili diğer mevzuat ve bu alandaki uluslararası standartlar gözetilerek ele alınmış ve hazırlanmıştır.3. TANIM ve KISALTMALARBu bölümde Politika'da geçen özel terim ve deyimler, kavramlar, kısaltmalar vb. kısaca açıklanır.Ezgican Müzik: EZGİCAN MÜZİKAçık Rıza : Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye ve özgür iradeye dayanan, tereddüte yer  bırakmayacak açıklıkta, sadece o işlemle sınırlı olarak verilen onay.Anonim Hale Getirme : Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya   belirlenebilir bir gerçek kişiye ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesidir.Çalışan : Şirket Personeli.Kişisel Veri Sahibi (İlgili Kişi) : Kişisel verisi işlenen gerçek kişi.Kişisel Veri : Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi.Özel Nitelikli Kişisel Veri : Kişilerin, ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi, veya diğer inançları, sağlık bilgileri, parmak izi, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf yada sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkumiyeti, ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri.Kişisel Verilerin İşlenmesi : Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, saklanması, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem.Veri İşleyen : Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak veri sorumlusu adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi.Veri Sorumlusu : Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasında ve yönetilmesinden sorumlu gerçek veya tüzel kişi.KVK Kurulu : Kişisel Verileri Koruma Kurulu.KVK Kurumu : Kişisel Verileri Koruma Kurumu.KVKK : 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kişisel Verilerin Korunması Kanunu.Politika :  EZGİCAN MÜZİK Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası.4. ROL VE SORUMLULUKLAR4.1. Yönetim KuruluYönetim Kurulu, Politika'ya, kural ve düzenlemelere uyulmaması durumunda bildirim, inceleme ve yaptırım mekanizmalarının belirlenmesi ve işletilmesinin üst gözetiminden sorumludur.Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası Yönetim Kurulu tarafından onaylanmıştır.Politikanın oluşturulmasının, uygulanmasının ve gerektiğinde güncellenmesinin sağlanması konusunda yetkili onay mekanizmasıdır. 4.2 Denetim BirimiGörev alan çalışanlarla beraber dış hizmet alınan firmaların Politika'ya uyumu için gerekli tedbirlerin alınması ilePolitikaya aykırı hususların incelenmesi amacıyla konuların incelenmesinden Denetim Birimi sorumludur.4.3 Bilgi Sistemleri Komisyonuİşbu Politikanın hazırlanması, geliştirilmesi, yürütülmesi ve güncellenmesinden, Bilgi Sistemleri Komisyonu sorumludur. Bu Politika'yı gerektiğinde güncelliği ve geliştirme ihtiyaçları açısından değerlendirir.Hazırlanan dokümanın kurum portalında yayınlanması Bilgi Sistemleri Komisyon Yöneticisi'nin sorumluluğundadır.5. HUKUKİ YÜKÜMLÜLÜKLERKVKK uyarınca veri sorumlusu olarak kişisel verilerin korunması ve işlenmesi kapsamında hukuki yükümlülükler aşağıda sıralanmıştır:5.1. Aydınlatma yükümlülüğümüzVeri sorumlusu olarak kişisel verileri toplarken;Kişisel verilerinizin hangi amaçla işleneceğiKimliğimiz, varsa temsilcimizin kimliğine ilişkin bilgilerİşlenen kişisel verilerinizin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceğiVerileri toplama yöntemimiz ve hukuki sebebiKanundan doğan haklar, hususlarında İlgili Kişi'yi aydınlatma yükümlülüğümüz bulunmaktadır.Şirket olarak kamuoyuna açık olan işbu Politika'mızın açık, anlaşılır, kolay erişebilir olmasına özen göstermekteyiz.5.2. Veri güvenliğini sağlama yükümlülüğümüzVeri sorumlusu olarak uhdemizde bulunan kişisel verilerin güvenliğini sağlamak için mevzuatta öngörülen idari ve teknik tedbirleri almaktayız. Veri güvenliğine ilişkin yükümlülükler ve alınan tedbirler işbu Politika'nın 9. ve 10. bölümlerinde detaylandırılmaktadır.6. KİŞİSEL VERİLERİN SINIFLANDIRILMASI6.1. Kişisel verilerKişisel veriler; kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgilerdir.Kişisel verilerin koruması sadece gerçek kişiler ile ilgili olup tüzel kişilere ait, içerisinde gerçek kişiye ilişkin bilgi içermeyen bilgiler kişisel veri koruması dışında bırakılmıştır. Bu nedenle işbu Politika tüzel kişilere ait verilere uygulanmaz.6.2. Özel nitelikli kişisel verilerKişilerin, ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları ile kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf yada sendika üyelikleri, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkumiyeti, ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel verilerdir.7. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ7.1. Kişisel verileri işleme ilkelerimizKişisel verileri aşağıda yer alan ilkeler uyarınca işlemekteyiz.7.1.1. Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun işlemeKişisel verileri dürüstlük kurallarına uygun, şeffaf ve aydınlatma yükümlülüğümüz çerçevesinde işlemekteyiz.7.1.2. Kişisel verilerin doğru ve gerektiğinde güncel olmasını sağlamaİşlenen verilerin doğru ve güncel olmasını sağlamak için veri işleme prosedürlerimizde gerekli tedbirleri alırız. Kişisel Veri Sahibi'ne de mevcut verilerini güncellemesi ve var ise işlenen verilerindeki hataları düzeltmesi için bize başvurulmasına olanak sunarız.7.1.3. Belirli, açık ve meşru amaçlarla işlemeŞirket olarak kişisel verileri; kapsamı ve içeriği açıkça belirlenmiş, mevzuat ve ticari hayatın olağan akışı çerçevesinde faaliyetlerimizi sürdürmek için belirlenen meşru amaçlarımız dahilinde işlemekteyiz.7.1.4. Kişisel verilerin işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olmasıKişisel verileri açık ve kesin olarak belirlediğimiz amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlemekteyiz.İlgili olmayan veya işlenmesine ihtiyaç duyulmayan kişisel verilerin işlenmesinden kaçınmaktayız. Bu nedenle, yasal gereklilik olmadığı sürece özel nitelikte kişisel verileri işlememekte veya işlememiz gerektiğinde konuya ilişkin açık rıza almaktayız.7.1.5. Kanuni düzenlemeler tarafından öngörülen ve ticari meşru menfaatlerimiz süresince kişisel verilerin saklanmasıMevzuattaki bir çok düzenleme kişisel verilerin belirli bir süre saklanmasını zorunlu kılmaktadır. Bu nedenle, işlediğimiz kişisel verileri ilgili mevzuatta öngörülen veya kişisel verilerin işlenme amaçları için gerekli olan süre kadar saklamaktayız.Mevzuatta öngörülen saklama süresinin sona ermesi veya işleme amacının ortadan kalması durumunda kişisel verileri silmekte, yok etmekte veya anonim hale getirmekteyiz. Saklama sürelerine ilişkin ilke ve prosedürlerimiz işbu Politika'nın 9.1. maddesinde detaylandırılmaktadır.7.2. Kişisel verileri işleme amaçlarımızKişisel verileri aşağıda sayılan amaçlar kapsamında işlemekteyiz:Ticari Faaliyetlerimizi yürütmekSözleşme kapsamında ve hizmet standartları çerçevesinde destek hizmeti sağlamakÜyelerimizin/ziyaretçilerimizin tercih ve ihtiyaçlarını tespit etmek ve verdiğimiz hizmetleri bu kapsamda şekillendirmek ve güncellemekYasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde, hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirilmesini sağlamakİş başvurularını değerlendirmekŞirket ile iş ilişkisinde bulanan kişiler ile irtibat sağlamakPazarlamaÇalışanlarımızın eğitim, gelişim ve kariyer süreçlerini desteklemekUyumluluk yönetimiSatıcı / tedarikçi yönetimiYasal raporlama yapmakFaturalandırma
İndirimli ürünler ve fırsatlardan ilk önce siz haberdar olmak istermisiniz?
softtr® | Profesyonel E-Ticaret Sistemleri ile hazırlanmıştır.